B

    W-L-T Diff P
1. Annie 0-0-0 0 0
2. Pooja 0-0-0 0 0
3. Hajar 0-0-0 0 0
4. Sadiya 0-0-0 0 0
5. Guilia 0-0-0 0 0
6. Vickie 0-0-0 0 0
7. Heidi 0-0-0 0 0
8. Anan 0-0-0 0 0
9. Alya 0-0-0 0 0
10. Naina 0-0-0 0 0
11. Ale 0-0-0 0 0
12. Shamma 0-0-0 0 0
Printable Download DUPR csv
Round #1
Court 1
0
0
Heidi   Sadiya
Alya Naina
Court 2
0
0
Annie   Guilia
Hajar Ale
Court 3
0
0
Anan   Pooja
Shamma Vickie
Round #2
Court 1
0
0
Hajar   Pooja
Vickie Alya
Court 2
0
0
Naina   Heidi
Shamma Anan
Court 3
0
0
Sadiya   Annie
Ale Guilia
Round #3
Court 1
0
0
Annie   Sadiya
Naina Shamma
Court 2
0
0
Pooja   Vickie
Guilia Alya
Court 3
0
0
Hajar   Anan
Heidi Ale
Round #4
Court 1
0
0
Anan   Heidi
Alya Ale
Court 2
0
0
Hajar   Pooja
Sadiya Shamma
Court 3
0
0
Annie   Guilia
Vickie Naina
Round #5
Court 1
0
0
Hajar   Anan
Guilia Naina
Court 2
0
0
Vickie   Annie
Heidi Alya
Court 3
0
0
Ale   Pooja
Shamma Sadiya
Round #6
Court 1
0
0
Sadiya   Vickie
Heidi Ale
Court 2
0
0
Pooja   Guilia
Naina Anan
Court 3
0
0
Hajar   Annie
Alya Shamma
Round #7
Court 1
0
0
Annie   Alya
Anan Shamma
Court 2
0
0
Hajar   Vickie
Ale Naina
Court 3
0
0
Sadiya   Pooja
Guilia Heidi
Round #8
Court 1
0
0
Pooja   Annie
Hajar Heidi
Court 2
0
0
Guilia   Sadiya
Alya Anan
Court 3
0
0
Vickie   Naina
Shamma Ale
Round #9
Court 1
0
0
Alya   Guilia
Ale Shamma
Court 2
0
0
Heidi   Annie
Naina Pooja
Court 3
0
0
Hajar   Sadiya
Anan Vickie
Round #10
Court 1
0
0
Annie   Vickie
Sadiya Anan
Court 2
0
0
Hajar   Guilia
Shamma Heidi
Court 3
0
0
Pooja   Alya
Ale Naina
Round #11
Court 1
0
0
Hajar   Sadiya
Naina Alya
Court 2
0
0
Pooja   Annie
Anan Ale
Court 3
0
0
Guilia   Heidi
Vickie Shamma