Neluri testi-

    W-L-T SD GD P
1. Timo-Matti 3-0-0 +6 +44 6
2. Pete-Kari 0-1-2 -2 -9 2
3. Olli-Tuomo 0-1-2 -2 -14 2
4. Ari-Pauli 0-1-2 -2 -21 2
Printable
Round #1
Court 1
14-21 / 21-12
Olli-Tuomo   Pete-Kari
Court 2
21-8 / 21-12
Timo-Matti   Ari-Pauli
Round #2
Court 1
21-14 / 12-21
Ari-Pauli   Olli-Tuomo
Court 2
21-19 / 22-20
Timo-Matti   Pete-Kari
Round #3
Court 1
15-21 / 21-18
Pete-Kari   Ari-Pauli
Court 2
21-11 / 21-13
Timo-Matti   Olli-Tuomo