Pista 1
Round #1
Charlie vs Freddy
Cinthya Selene
Round #2
Alex vs Freddy
Cinthya Selina
Round #3
Charlie vs Alex
Selene Selina
Round #4
Cinthya vs Alex
Freddy Selene
Round #5
Charlie vs Alex
Selina Cinthya